REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPBIELSKOBIALA.PL

I Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej także jako SKLEP BIELSKO-BIAŁA) i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania (Usługa) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
2.Sklep internetowy umożliwia składania zamówień dotyczących sprzętu rtv, agd i akcesoriów dziecięcych, zabawek i innych produktów. Szczegółowy i aktualny wykaz produktów oraz kategorii zbiorczych dostępny jest na stronie głównej Serwisu.
3.Administratorem sklepu internetowego SKLEP BIELSKO-BIAŁA umieszczonego pod adresem www.sklepbielskobiala.pl jest ELBIS sp. z o.o., z siedzibą: ul. Boruty Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 937-23-33-033; REGON 072698243, tel. 33 815 90 06, e-mail biuro@sklepbielskobiala.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod nr: KRS 0000052797. zwana w dalszej części regulaminu "SPRZEDAWCĄ"

II Ceny i składanie zamówień

1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego SKLEP BIELSKO-BIAŁA wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt gospodarowania odpadami elektronicznymi (KGO). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
2.Złożenie zamówienia możliwe jest przy wykorzystaniu konta klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Rejestracja i stworzenie konta umożliwiają m.in. przeglądanie historii zamówień, zapamiętywanie danych do wysyłki i innych stałych ustawień. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy.
3.Sprzedawca w wyraźnie oznaczonych przypadkach umożliwia skorzystanie z rabatów, upustów, w tym tzw. kuponów rabatowych, których dane podawane są w ramach procedury zamawiania.

III Potwierdzenie, realizacja zamówień i dostawa zamówionych produktów

1.W celu złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.
2.Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „zamów i zapłać”.
3.Wysyłka zakupionego towaru następuję, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
4.Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich i pocztowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie podawane są przed zatwierdzeniem (podsumowaniem) zamówienia.
5. SKLEP BIELSKO-BIAŁA jest uczestnikiem programu „Zaufane opinie” portalu Ceneo, który zapewnia system rekomendacji sklepów internetowych (http://info.ceneo.pl/zaufane-opinie/), wobec czego Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych w postaci adresu e-mail celem wypełnienia ankiety o dokonanej transakcji.

IV Płatności i odbiory osobiste

1.SKLEP BIELSKO-BIAŁA proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
-przelewem/wpłatą na konto
-kartą kredytową
-e-przelewem
-płatność przy odbiorze (w siedzibie Sprzedawcy)
2.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. O ile inaczej nie wskazano w procedurze zamawiania, skorzystanie z usług Dotpay.pl nie wiąże się dla kupującego z żadnym dodatkowymi płatnościami. Jeśli skorzystanie z usług Dotpay.pl wiąże się z dodatkowymi kosztami, ich wysokości zasady ponoszenia podawane są w ramach procedury składania zamówienia.
3.Odbiór osobisty sprzętu AGD, RTV oraz kosiarek odbywa się w godzinach 8.00-17.00 ul. Boruty Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała tel.: 33 812 26 26 wew 23 Odbiór osobisty branży dziecięcej odbywa się w godzinach 10.00-17.00 ul. Boruty Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała tel: 33 812 26 26 wew 24

V Gwarancja i rękojmia

1.SKLEP BIELSKO-BIAŁA dostarcza produkty nowe, bez wad.
2.SKLEP BIELSKO-BIAŁA jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
3.Niezależnie od rękojmi, niektóre produkty oferowane przez SKLEP BIELSKO-BIAŁA mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub SPRZEDAWCY. Każdorazowo, jasna i wyraźna informacja w tym zakresie podana jest na karcie produktu; jeśli informacji takiej brak, oznacza to, że dodatkowa gwarancja nie jest udzielana. Warunki, w tym przede wszystkim okres gwarancyjny produktu podany jest w jego opisie na karcie produktu., a także dodatkowo na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, jak i na stronach internetowych producentów bądź importerów.
4.Zgłoszenia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji SPRZEDAWCY prosimy składać kierując się danymi podanymi w § 1, w szczególności można w tym celu korzystać z adresu e-mail serwis@elbis-agdrtv.pl. Roszczenia wynikające z innych gwarancji powinny być realizowane zgodnie z ich postanowieniami.
5.Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jednak w celu najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją SKLEPBIELSKO-BIAŁA sugeruje, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:
-Pełną nazwę produktu
-Numer transakcji (zawarty w mailu zwrotnym, a nie na specyfikacji dostawy)
-Opis uszkodzenia
6.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy.
7.Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.

VI Zwroty towarów

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
2.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy.
3.Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go.
5.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDACY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące Usługi (a więc inne, niż dotyczące rękojmi lub gwarancji towaru bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@sklepbielskobiala.pl
2.Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
4.O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

VIII Postanowienia końcowe

1.Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu SKLEP BIELSKO-BIAŁA i wykorzystywane są jedynie w celu realizacji transakcji.
2.Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT . Niektóre usługi i narzędzia, zwłaszcza związane z zamawianiem produktów, mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
3. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Klienta mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez SKLEP BIELSKO-BIAŁA mają wyłącznie charakter sesyjny. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
4.Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: biuro@sklepbielskobiala.pl
5.SKLEP BIELSKO-BIAŁA może też zapewnić korzystanie z innych usług, zwłaszcza newslettera, za uprzednią zgodą użytkownika. Korzystanie z takiej usługi nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. SKLEP BIELSKO-BIAŁA organizuje i prowadzi różnego rodzaju promocje, konkursy, akcje. Szczegółowe regulaminy lub zasady, o ile nie są podane jednocześnie z ogłoszeniem, znajdują się w zakładce: „Konkursy, promocje, akcje”.
7. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014r.
8.Do zamówień złożonych w serwisie internetowym przed 25 grudnia 2014r. stosuje się postanowienia wcześniejszego regulaminu, dostępnego pod tym adresem: https://sklepbielskobiala.pl/img/cms/stary-regulamin.jpg
Załącznik 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik 3 - Wzór formularza reklamacji